ຄະນະບໍລິຫານງານສະມາຄົມກາເຟລາວ ຊຸດທີ1(1994 – 1996)loLA