ຕົວເລກການສົ່ງອອກກາເຟລາວ ປະຈໍາເດືອນ 01.2020(ຜ່ານສະມາຄົມກາເຟລາວ)

ຕົວເລກການສົ່ງອອກກາເຟລາວ ປະຈໍາເດືອນ 01.2020(ຜ່ານສະມາຄົມກາເຟລາວ)loLA