ສະມາຄົມກາເຟລາວ ຮ່ວມກັບອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມແຂວງຈໍາປາສັກ ລົງເຜີຍແພ່ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄົມກາເຟລາວ ລະຫວ່າງວັນທີ 19 ຫາ 22 ຕຸລາ 2020

ສະມາຄົມກາເຟລາວ ຮ່ວມກັບອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການປະກັນສັງຄົມແຂວງຈໍາປາສັກ ລົງເຜີຍແພ່ກົດໝາຍປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄົມກາເຟລາວ ລະຫວ່າງວັນທີ 19 ຫາ 22 ຕຸລາ 2020

ລະຫວ່າງວັນທີ 19 ຫາ 22 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ສະມາຄົມກາເຟລາວ ຮ່ວມກັບ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຫ້ອງການປະກັນຄົມແຂວງຈໍາປາສັກ. ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວເຜີຍແພ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄົມກາເຟລາວ.

-ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ຈັດເຜີຍແພ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະມາຄົມກາເຟລາວ ທີ່ສໍານັກຂອງສະມາຄົມ

-ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ລົງພົບປະເຜີຍແພ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິສັດ ດາວເຮືອງກລຸບ ທີ່ນະຄອນປາກເຊ

-ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ລົງພົບປະເຜີຍແພ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສັງຄົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານບໍລິສັດ ກິ່ມແຫງ້ນ ພັດທະນາກະສິກໍາ ຈໍາກັດ

-ວັນທີ 22 ຕຸລາ 2020 ໄດ້ລົງພົບປະເຜີຍແພ່ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະຫະກອນໃຈກາເຟລາວ ແລະ ສະຫະກອນ ຈິງໃຈ ທີ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ເພື່ອໃຫ້ທຸກ ພາກສ່ວນຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຊາວສວນຜູ້ຜະລິດກາເຟ ໄດ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະກັນສັງຄົມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ພ້ອມທັງ ວິທີການ ແລະ ລະບຽບການຂອງການສະໝັກ.loLA