ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Maps

ໂຄງການເຟດລາວ

ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ບ້ານດົງໂດກ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທ 021 771760

 

ສະມາຄົມກາເຟລາວ

ຫ້ອງການ: ບ້ານ ພັດທະນາ ຫຼັກເມືອງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ປະເທດລາວ

ໂທ: (856 31) 212 644, ແຟັກ: (856 31) 214 710

laocoffeeassociation@gmail.com; www.laocoffeeassociation.la

    loLA